[COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
Microsoft Office Select Edition 2016 VL v16.0.4312.1000
Office Related | OS: Windows Server/7/8/8.1/10 (x64x86) | 4.9 GB - 5.6 GB
Original Install File | Update: December 2015 | Language: English


MD5
X64: df0f2d25de3cc9017841c7ea5a00e491
X86: 1ded894cf0ff9af441515b645792a115[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 59, 101)]Microsoft Office 2016 Select Edition Includes:
Microsoft Office Professional Plus 2016:
Microsoft Access 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft OneDrive for business in 2016
Microsoft OneNote 2016
Microsoft Outlook 2016
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Publisher 2016
Skype for business in 2016
Microsoft Word 2016

Microsoft Office Standard 2016:
Microsoft Excel 2016
Microsoft OneNote 2016
Microsoft Outlook 2016
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Publisher 2016
Microsoft Word 2016

Specific applications
Microsoft Visio Professional 2016
Microsoft Visio Standard 2016
Microsoft Project Professional 2016
Microsoft Project Standard 2016
Microsoft Access 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft Outlook 2016
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Publisher 2016
Skype for business in 2016
Microsoft Word 2016

Screenshot
Đây là mình test nên chỉ cài word ai cài full hoặc cài vừa thì chọn Professional Plus hoặc Standard[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]https://www.fshare.vn/folder/LDQC9WJPOZQC

[/COLOR]​

View more random threads: