System Requirements
  • Minimum:
    <ul>
    <li>
    OS: WINDOWS VISTA/WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10​
  • CPU: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.5 GHZ​
  • RAM: 3072 MB RAM​
  • Graphics: 768 MB 100% DIRECTX 10 AND SHADERS 4.0 COMPATIBLE ATI RADEON HD 5670/NVIDIA GEFORCE GTX 260 OR HIGHER​
</li>
</ul>

Host tải Link tải<div>
<div>Nội dung ẩn:
<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>

<div>
<div>Nội dung ẩn:</div>
<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>
​</div>