System Requirements • Minimum:

  <ul>
  <li>
  OS: Windows Vista/7/8.1/10​
 • CPU: AMD / INTEL DUAL-CORE 2.0 GHZ​
 • RAM: 2048 MB RAM​
 • Graphics: NVIDIA Geforce GTX 260M, Radeon HD 5570, Intel Iris Graphics or superior​
 • HDD: Storage: 4 GB available space​
</li>
</ul>
<div>
<div>Nội dung ẩn:</div>
<blockquote>Nội dung ẩn: Bạn cần phải click "Like" để thấy được nội dung.</blockquote>
</div>