Windows 10 phiên bản 29-07-2015 bây giờ đã có sẵn trên trang MSDN của Microsoft, bao gồm tất cả các phiên bản với ISO (nguyên gốc). Người dùng Windows 7 và 8.1 đã đặt trước lúc này cũng đã có thể nâng cấp miễn phí qua Windows Update Hoặc ai đang từ Win 10 RTM 10240 có thể update thử.
Video thêm sinh động

Product Keys
Windows 10 Home - TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Windows 10 Pro - VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Windows 10 Enterprise - NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Download
-Windows 10 (Pro & Home) x86
SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
http://**********/f/3f0b0a0d0c090d07
- Windows 10 (Pro & Home) x64
SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
http://**********/f/5165646362676368
- Windows 10 Single Language x86
SHA1: 42D88A9E10747F15059C2F389B47C436BC1DD25C
http://**********/f/2d19181f1e1b1e1c
- Windows 10 Single Language x64
SHA1: 2CFAB9B3F63B8812A6B23375DE639B1F97A4C505
http://**********/f/794d4c4b4a4f4a4c
- Windows 10 Enterprise x86
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
http://**********/f/2b1f1e19181d181d
- Windows 10 Enterprise x64
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
http://**********/f/774342454441444f