AV-Test đã so sánh 26 phần mềm diệt virus được thực hiện cụ thể để chạy trên Windows 8. Mỗi sản phẩm được đánh giá dựa trên độ tin cậy, hiệu suất và sự bảo vệ của nó . Mỗi thể loại có thể có được một điểm từ 0 đến sáu, số điểm cao nhất là 6, với số điểm cao nhất trong tổng số 18.


Nguồn AV-Test