Cấu hình Backup và Shadows Copy

Đảm bảo cho hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động cũng như ứng phó nhanh với các trường hợp khẩn cấp là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của một hệ thống mạng. Bài viết sẽ giới thiệu về 2 tính năng đắc lực sẵn có trên máy chủ là Backup và Shadow Copy.


Cấu hình Backup và Shadow Copy


Nội dung cần thực hiện:
* Trên máy BKNP-SRV08-01:
-Tạo thư mục chứa dữ liệu phòng ban.
-Thiết lập Shadow Copy.
-Thiết lập Backup và đặt lịch tự động.
* Trên máy BKNP-WRK-01:
-Thực hiện xóa sửa trên thư mục.
-Khôi phục lại bằng tính năng Shadow Copy.

1. Cấu hình Shadow Copies
Vào My Computer > nhấn chuột phải vào ổ đĩa D > chọn Configure Shadow Copies
Tại cửa sổ Shadow Copies”, chọnD, chọn EnableTại cửa sổShadow Copies”, chọn OK2.
Cài đặt Windows Server Backup
Start > Administrative Tools > Server ManagerTại cửa sổServer Manager”, chọn Features > chọn Add FeaturesTại cửa sổ Select Features”, chọn Windows Server Backup Features > Windows Server Backup > Command-lie ToolsTại cửa sổConfirm Installation Selections”, chọn Install để thực hiện quá trình cài đặtTại cửa sổInstallation Progress”, quá trình cài đặt diễn raTại cửa sổInstallation Results”, chọn Close để kết thúc quá trình cài đặtThiết lập Backup và đặt lịch tự động Backup cho Server
Start > Administrative Tools > Windows Server BackupTại cửa sổWindows Server Backup”, chọn tab Action, chọn Backup Schedule…Tại cửa sổGetting stated”, chọn Next.Tại cửa sổSelect backup configuration”, chọn Custom > chọn Next.Tại cửa sổSelect backup items”, chọn ổ backup C > chọn Next.Tại cửa sổSpecify backup timeđặt lịch tự động thưc hiện Backup > chọn Next.Tại cửa sổSelect destination disk”, chọn Show All Available Disks…Tại cửa sổShow all Available Disks”, chọn ổ để lưu dữ liệu Backup > chọn OK.Tại cửa sổSelect destination disk”, chọn ổ để lưu file backup > chọn Next.Tại cửa sổWindows Server Backup”, chọn YesTại cửa sổLabel destination disk”, chọn Next.Tại cửa sổ “Conf irmation”, chọn Finish để kết thúc quá trình đặt lịch bac kupTại cửa sổSummary”, chọn Close