<div style="text-align: center"><div style="text-align: center">
​</div>
Universal Maps Downloader v6.87 | 5 MB
Universal Maps Downloader là một công cụ giúp bạn để tải về những Tile hình ảnh (tile images) nhỏ từ Google Maps, Yahoo maps, Bing maps, OpenStreet Maps. . Tất cả các hình ảnh tải về sẽ được lưu trên đĩa. Bạn có thể xem các bản đồ tải về bằng Maps Viewer . Hoặc bạn có thể kết hợp chúng thành một bản đồ lớn BMP bằng Maps Combiner.or ​​</div>