Chương 1: Phân chia địa chỉ IP
Chương 2: Công nghệ mạng WAN
Chương 3: Giao thức điểm nối điểm
Chương 4: ISDN và DDR
Chương 5: Frame relay
Chương 6: Giới thiệu về quản trị mạng
Link tải phần 1: http://www.filedwon.info/8nck6o9j94...mang_may_tinh_ccna_semester_4_1_2572. pdf.html
Link tải phần 2: http://www.filedwon.info/ovier927jn...mang_may_tinh_ccna_semester_4_2_5108. pdf.html