Hướng dẫn Chuyển đổi dữ liệu từ WGS84 sang VN2000 và ngược lại bằng phần mềm GISCoord 2.0


GISCoord 2.0 là phần mềm được phát triển trên môi trường .Net, dùng cho việc chuyển đổi dữ liệu GIS từ hệ tọa độ VN2000 sang WGS84 và ngược lại. GISCoord thực hiện chuyển đổi hệ tọa độ dựa trên việc giải hệ phương trình 7 tham số theo quyết định 05/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 • Yêu cầu cài đặt:
Máy tính cần cài đặt trước ArcGIS 10 (hoặc 9.3 cho phiên bản ArcGIS 9.3), và kiểm tra trên máy của bạn là chắc chắn ArcGIS đã chạy được.

 • Hướng dẫn sử dụng:<ol>
  <li>Chuyển đổi từ WGS84 sang VN2000
</li>
</ol>
 • Chuẩn bị dữ liệu<ul>
  <li> Để chuyển đổi dữ liệu từ WGS84 sang VN2000, trước tiên ta cần kiểm tra dữ liệu có chắc chắn ở WGS84 chưa.
 • Với dữ liệu ở WGS84, khi ta hiển thị trên nền Google maps, dữ liệu sẽ nằm trùng khớp với ảnh google maps.
</li>
</ul>

Dữ liệu với hệ toạ độ WGS84

 • Chuyển đổi dữ liệu<ul>
  <li> Khởi động chương trình GISCoord.
 • Chọn vào menu Chuyển đổi hệ tọa độ -> WGS84 sang VN2000.
</li>
</ul>

 • Chọn địa phương tương ứng với dữ liệu.


 • Chọn múi chiếu 3 độ hoặc 6 độ, chọn Xuất sang Shapefile hoặc Personel Geodatabase.
 • Nhấn vào để chọn lớp dữ liệu cần chuyển sang VN2000.


 • Chọn nơi xuất dữ liệu, và đặt tên cho lớp dữ liệu đầu ra


 • Nhấn vào nút Chuyển để chuyển sang VN2000.
 • Sau khi chuyển thành công chương trình sẽ đưa ra thông báo chuyển thành công.


Dữ liệu sau khi chuyển hệ toạ độ từ WGS84 về VN2000

 • Kiểm tra<ul>
  <li>Sau khi lớp dữ liệu đã chuyển đổi sang WGS84, ta có thể kiểm tra bằng cách đưa lớp dữ liệu này vào ArcMap và so sánh với dữ liệu nền VN 2000 để kiểm tra xem dữ liệu đã được chuyển có đúng vị trí chưa. Nếu chưa thì phải kiểm tra lại bước chuẩn bị dữ liệu.
 • Chuyển đổi từ VN2000 sang WGS84
</li>
</ul>
 • Chuẩn bị dữ liệu<ul>
  <li>Dữ liệu đầu vào hỗ trợ bởi GISCoord là shapefile hoặc Geodatabase.
 • Để chuyển đổi dữ liệu từ VN2000 sang WGS84, trước tiên ta cần kiểm tra dữ liệu có chắc chắn ở VN2000 chưa.
 • Thường với dữ liệu ở VN2000, khi ta hiển thị trên nền Google maps sẽ có độ lệch dao động trên dưới 200m.
 • Trường hợp nếu dữ liệu lệch quá nhiều (chẳng hạn chạy qua tỉnh hoặc nước khác), ta cần kiểm tra lại kinh tuyến trục cũng như múi chiếu của dữ liệu có phù hợp với địa phương tương ứng.
</li>[*]Chuyển đổi dữ liệu
 • <li>Khởi động chương trình GISCoord.
 • Chọn vào menu Chuyển đổi hệ tọa độ -> VN2000 sang WGS84
</li>
</ul>

 • Nhấn vào để chọn lớp dữ liệu cần chuyển sang WGS84


 • Chọn Xuất sang Shapefile hoặc Personel Geodatabase
 • Chọn nơi xuất dữ liệu, và đặt tên cho lớp dữ liệu đầu ra
 • Nhấn vào nút Chuyển để chuyển sang WGS84.
 • Sau khi chuyển thành công chương trình sẽ đưa ra thông báo chuyển thành công.
 • Kiểm tra<ul>
  <li>Sau khi lớp dữ liệu đã chuyển đổi sang WGS84, ta có thể kiểm tra bằng cách đưa lớp dữ liệu này vào ArcMap và so sánh với dữ liệu nền WSG84 để kiểm tra xem dữ liệu đã được chuyển có đúng vị trí chưa. Nếu chưa thì phải kiểm tra lại bước chuẩn bị dữ liệu.
</li>
</ul>Bộ cài đặt công cụ chuyển hệ toạ độ :

 • Dùng cho ArcGIS 9.3.
 • Dùng cho ArcGIS 10.