Bung file ghost bằng đuôi TIB

Vào Acronis true image, bạn chọn Recover , My Disks


[IMG]http://**********/attachments/1-jpg.666/[/IMG]


Nhấn Browse để tìm tới file ghost muốn bung ra:


[IMG]http://**********/attachments/2-jpg.667/[/IMG]


sau khi bạn chọn Browse rồi bạn tìm đường dẫn đến chứa file đuôi TIB như mình thì mình để ổ D
Nhớ đây là Acronis chứ không phải Norton Ghost nên chỉ bung file ghost có đuôi.tib chứ không bung được file ghost đuôi.gho


[IMG]http://**********/attachments/3-png.668/[/IMG]



Nhấn Next để tiếp tục



[IMG]http://**********/attachments/4-png.669/[/IMG]


Next tiếp



[IMG]http://**********/attachments/5-jpg.670/[/IMG]



Bạn nhớ chọn đúng ổ đĩa cần bung file ghost ra nhé không là mếu đấy ; !


[IMG]http://**********/attachments/6-jpg.671/[/IMG]





[IMG]http://**********/attachments/7-jpg.672/[/IMG]




[IMG]http://**********/attachments/8-jpg.673/[/IMG]




[IMG]http://**********/attachments/9-jpg.674/[/IMG]



Xong rồi nhấn Proceed để bung file ghost!