Click Here To View Full Demo
Shot
screnn
Click Here To View Full Demo
Icon Link
<div style="text-align: left">Wall Link​​</div>
Visual Style for Windows 8/8.1
Hỗ Trợ Windows 32bit(x86) & 64bit(x64)
Để Cài Theme Windows Cần Phải Patch Hệ Thống(chỉ win chưa patch) Download Patch Uxtheme.

Hướng Dẫn Cài Theme:
- Copy Tất Cả File Trong Folder "Theme" Vào "%windir%(c/windows/Resources/Themes".
- Mở personalize panel(chuột phải desktop chọn personalize) rồi chọn theme có tên vừa copy ở bước trên.
http://tenlua.vn/executivevsbyneiio-d70wigo-zip-0037ee2de40a64/#download0037ee2de40a64