Includes versions;
+ Liza-Light
+ Liza-Dark

Visual Style for Windows 7
Compatible for both x64 & x86 system
Hỗ Trợ Windows 32bit(x86) & 64bit(x64)


Để Cài Theme Windows Cần Phải Patch Hệ Thống(chỉ win chưa patch) Download Patch Uxtheme.

Hướng Dẫn Cài Theme:
- Copy Tất Cả File Trong Folder "Theme" Vào "%windir%(c/windows/Resources/Themes".
- Mở personalize panel(chuột phải desktop chọn personalize) rồi chọn theme có tên vừa copy ở bước trên.

maxspeed=MF( kéo xuống bấm vào Regular Download )http://nornar.com/lzpo5l38ea0d
Liza theme for Windows 8/8.1

Download

Icons
Download
link tenlua.vn tại Nguồn: www.cleodesktop.com