[COLOR=rgb(0, 59, 101)][/COLOR]​
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
Tag và chuyển mã đoạn video nhanh chóng và nhanh chóng tạo ra một cắt thô với Prelude - một ghi video và công cụ ingest thiết kế cho trực quan, hiệu quả tổ chức truyền thông và nhập siêu dữ liệu. Dịch dàng vào Adobe Premiere Pro, đảm bảo thông tin liên lạc và tổ chức dịch trong suốt quá trình sản xuất video.

Xem các tính năng hàng đầu mới
Tăng tốc độ ingest video của bạn và nhiệm vụ khai thác gỗ với cách linh hoạt mới cho nhập siêu dữ liệu trong Prelude CC. Clip xem trước và tạo những vết nhám mở trực tiếp trong Adobe® Premiere® Pro để giữ thị lực sản xuất của bạn còn nguyên vẹn và đẩy nhanh quá trình chỉnh sửa.

Tìm kiếm metadata
Tìm các clip bạn cần nhanh chóng với siêu dữ liệu tìm kiếm. Thêm siêu dữ liệu trong thời gian thực với mục bàn phím, trong ingest với các mẫu tùy chỉnh, hoặc trực tiếp từ một kịch bản được tạo ra hoặc chỉnh sửa trong Adobe Story.

Một phần của Creative Mây
Với Prelude CC - một phần của Creative Cloud - quá trình sáng tạo của bạn trở nên liền mạch, trực quan, và kết nối hơn. Nhận nó như là một thành viên duy nhất ứng dụng hay với một thành viên hoàn thành Creative Cloud, mà còn bao gồm tất cả các công cụ sáng tạo khác.

Làm việc tốt hơn với nhau
Sức mạnh của Creative Cloud có sẵn cho các đội. Bạn nhận được 5x hơn lưu trữ đám mây cho mỗi người, hỗ trợ chuyên gia, cộng tác và chia sẻ tính năng, và các công cụ quản lý giấy phép dễ dàng sử dụng.
Tag và chuyển mã đoạn video nhanh chóng và nhanh chóng tạo ra một cắt thô với Prelude - một ghi video và công cụ ingest thiết kế cho trực quan, hiệu quả tổ chức truyền thông và nhập siêu dữ liệu. Dịch dàng vào Adobe Premiere Pro, đảm bảo thông tin liên lạc và tổ chức dịch trong suốt quá trình sản xuất video.

Xem các tính năng hàng đầu mới
Tăng tốc độ ingest video của bạn và nhiệm vụ khai thác gỗ với cách linh hoạt mới cho nhập siêu dữ liệu trong Prelude CC. Clip xem trước và tạo những vết nhám mở trực tiếp trong Adobe® Premiere® Pro để giữ thị lực sản xuất của bạn còn nguyên vẹn và đẩy nhanh quá trình chỉnh sửa.

Tìm kiếm metadata
Tìm các clip bạn cần nhanh chóng với siêu dữ liệu tìm kiếm. Thêm siêu dữ liệu trong thời gian thực với mục bàn phím, trong ingest với các mẫu tùy chỉnh, hoặc trực tiếp từ một kịch bản được tạo ra hoặc chỉnh sửa trong Adobe Story.

Một phần của Creative Mây
Với Prelude CC - một phần của Creative Cloud - quá trình sáng tạo của bạn trở nên liền mạch, trực quan, và kết nối hơn. Nhận nó như là một thành viên duy nhất ứng dụng hay với một thành viên hoàn thành Creative Cloud, mà còn bao gồm tất cả các công cụ sáng tạo khác.

Làm việc tốt hơn với nhau
Sức mạnh của Creative Cloud có sẵn cho các đội. Bạn nhận được 5x hơn lưu trữ đám mây cho mỗi người, hỗ trợ chuyên gia, cộng tác và chia sẻ tính năng, và các công cụ quản lý giấy phép dễ dàng sử dụng.
[/COLOR]
[COLOR=rgb(0, 59, 101)]
https://www.fshare.vn/file/OKHIUHLADP5D

[/COLOR]​