Greenshot là một công cụ chụp màn hình, cho phép bạn chụp một phần hoặc toàn bộ màn hình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Công cụ này rất hữu ích cho quản lý dự án, các nhà phát triển phần mềm, xét nghiệm....

Dưới đây là một số tính năng chính của "Greenshot":

• Tạo một phần hoặc toàn bộ ảnh chụp màn hình một cách nhanh chóng.
• Dễ dàng tạo ghi chú, đánh dấu hoặc xáo trộn các bộ phận của ảnh chụp màn hình.
• Gửi ảnh chụp màn hình vào một tập tin, clipboard, máy in hoặc đính kèm email.
Trang Chủ

Greenshot 1.0.2 Build 2011 RC2

Greenshot 1.0.2 Build 2011 RC2 Portable

Greenshot 0.8.0 Build 0627 Stable